AuGlide®

双金属无铅轴承

询问报价 填写具体项目

形状

轴承形状定制:直轴承和非标准尺寸的滑动板,RoHS定制轴承设计

技术信息 – 公制

结构和成分

钢背无铅成分

运行表现

干摩擦:欠佳

油润滑:良好

脂润滑:优异

水润滑:欠佳

介质润滑:欠佳

总体特性                          单位           数值         
最大载荷,p

静态

动态

N/mm2

N/mm2

300

140

工作温度

最小

最大脂润滑

最大油润滑

°C

°C

- 40

150

250